จุดประกายถามตอบ 15

A: อาจารย์ค่ะ
ตอนเราฟังคลิปเหมือนจะเข้าใจว่าปฎิบัติไดั

แต่พอมาอยู่ในชีวิตจริง “เริ่มสงสัยว่า”

เรารู้สึก หรือว่าหลงอยู่

Camouflage:
ให้เห็นว่า “ความสงสัย” เกิดขึ้นแล้วครับ

นั่นเป็น”ปัจจุบันธรรม

พอเห็นแล้วมันคลายไป ดับไป

ก็จะเห็นว่าสภาวะใดๆ ล้วนเปลี่ยนแปลง เป็นอนิจจัง

เรียกว่าได้เจริญวิปัสสนาแล้วครับ

A: ขอบคุณค่ะ