ต่อเทียนธรรม 03

สิ่งที่พอจะเก็บมาได้ และจะขอนำไปปฏิบัติ ต่อไป ค่ะ

อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่
จริงๆ อาจารย์ ให้อะไรเยอะมากกว่านี้ และชัดตรงมากๆ

หากแต่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง นะคะ
สาธุ ค่ะ ?
.
.
.

เมื่อธรรมะจัดสรร ให้ฉันได้รับโอกาสร่วมฟังธรรมะบรรยาย และนำภาวนา จาก อจ.Camouflage (คามูฝลาจ) ผู้ถ่ายทอดธรรมะผ่านภาษาที่เรียบง่าย แต่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง ถูกจริตอย่างยิ่งกับคนวัยทำงาน ที่ต้องการปฏิบัติธรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้น

อจ.ย้ำเสมอว่า แนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงชี้แนะไว้ให้
ไม่ใช่แค่พระอริยะเจ้าเท่านั้นที่ทำได้
แ ต่ — เ ร า ทุ ก ค น ท ำ ไ ด้
ขอแค่เรา มุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความเพียร

นับว่าเป็นอีกวาระหนึ่งแล้ว ที่ได้ฟังธรรม ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการตอกย้ำเข้าไปในจิตวิญญานว่า

เราเกิดมาทำไม มีหน้าที่อะไร ในปัจจุบันชาตินี้
กับคำว่า ” ห น้ า ที่ ” และ ” ค ว า ม มี วิ นั ย ”

เราเกิดมา อาจคิดว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายในทางโลก เช่น หน้าที่ของความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นเจ้าของกิจการ เป็นเจ้านาย เป็นลูกน้อง ตามหัวโขนที่โลกสมมติบัญญัติ

โดยหารู้ไม่ว่า ..
หน้าที่ที่แท้จริง ของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
คือ การพาตัวเองไปสู่ทางพ้นทุกข์ พ้นไปจากสังสารวัฏนี้

เป็นการเกิด เพื่อที่จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไป
อย่างน้อย เป้าหมายของการปฏิบัติ
ก็ขอให้ปิดอบายให้ได้ในชาตินี้
เพื่อที่จะไม่ตกไปสู่อบายภูมิอีกในชาติต่อๆไป

?‍♀️ สำหรับฆราวาสที่ยังต้องอยู่กับโลก ?

• ให้จัดสรรตารางชีวิต ให้พอเหมาะพอดีกับชีวิตของแต่ละคน แล้วต้องทำเวลานั้นทุกวัน ไม่มีข้อแม้

• ให้ถือว่า การปฏิบัติธรรม เป็นการทำ “หน้าที่”
อย่าไปคิดว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่

• รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเดียวไม่ได้ แต่มันต้องปฏิบัติให้พอ ด้วย

• ทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวข้ามโอฆะ นี้ได้
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
‘เพราะ เ ร า ไ ม่ พั ก – – ไม่ เ พี ย ร’
หมายถึง เรามีหน้าที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆ
ไม่หย่อนจนเกินไป แต่ก็ไม่ ตึง เพ่ง เคร่งเครียด จนเกินไป นั่นคือ การปฏิบัติด้วย
‘ ท า ง ส า ย ก ล า ง ‘ นี่เอง

หากเราทำหน้าที่ ด้วยความมีวินัย ทำให้ถูกทาง และทำไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรจะมาห้ามการบรรลุธรรมได้ ถ้าเราทำเหตุให้ถึงพร้อม ผลก็จะตามมาเอง

ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกท่าน ที่ก้าวสู่เส้นทางสายนี้
ในวันหนึ่ง.. เราต้องเดินไปถึงจุดหมายที่มุ่งมั่นตั้งใจ จุดหมายสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นั่นคือ การเดินทางไปถึง
ซึ่งฝั่งแห่ง พ ร ะ นิ พ พ า น ?

Camouflage Talk
18 ก.พ.2561