น้ำเต็มแก้ว

ด้วยความเป็นน้ำเต็มแก้ว ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถรับอะไรเพิ่มได้อีก

และแม้ว่าบุคคลผู้นั้น จะมีกิริยาแสดงการรับฟัง แต่หากภายในนั้นยังเต็มแก้วอยู่เช่นเดิม ก็มิอาจเติมอะไรลงไปได้อีกเช่นกัน

จึงเหลือเพียงทางเดียว นั่นคือ รู้จักเทน้ำในแก้วออกด้วยตัวเอง

คงเหลือเพียงแก้วที่เต็มไปด้วยความว่าง

แล้วเราจึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้ รับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้รสชาติ ที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ชิม

เพราะครูบาอาจารย์ไม่สามารถยกแก้วของใครเทน้ำออก จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะเต็มใจที่จะเทน้ำออกด้วยตนเอง

Camouflage