258.ถึงปีจะใหม่…แต่ชีวิตเราก็เก่าเหมือนเดิม

258.ถึงปีจะใหม่…แต่ชีวิตเราก็เก่าเหมือนเดิม
 
ผมเคยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ปฐมเทศนาไว้ว่า ทางนั้นคือทางสายกลางไม่ใช่ทางที่สุดโต่งไปทางซ้ายหรือทางขวา แต่ทางสายกลางนั้นเหมือนเป็น Invisible คือเรานิยามมันไม่ได้ว่าคืออะไร
 
ท่านสอนว่าเส้นทางนั้นคือทางสายกลาง และท่านอธิบายความหมายนั้นต่อด้วยมรรคมีองค์8 และท่านไม่ได้จบแค่นั้น ท่านสอนอริยสัจ 4 คือรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ และรู้จักว่าเส้นทางแห่งความดับทุกข์คืออะไร
 
นั่นหมายความว่า ชีวิตของเราทุกคนนั้นเป็นทางสายกลาง เป็นมรรคมีองค์ 8 และเป็นอริยสัจ 4 เราเข้าใจทั้งหมดนี้ได้มั้ย
 
มันไม่ใช่แค่การอ่านเป็นข้อๆ ตีความเป็นข้อๆ แล้วเอามาทำตาม เพราะการทำแบบนั้นเราเป็นได้แค่ #นักเลียนแบบ เราอาจจะเลียนแบบได้เหมือนและดีที่สุดตามคำแปลเหล่านั้น แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน
 
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือชีวิตของเราทุกคน
 
เราทุกคนมีความทุกข์ เราเรียนรู้จากทุกข์นั้นมั้ย?
 
ทุกข์นั้นมายังไง เกิดขึ้นได้ยังไง มีที่มาจากไหน ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้น…
 
ทิฏฐิ ไอเดีย ความเชื่อ ความยึดมั่นต่อทิฏฐิหรือความเชื่อนั้น ความที่ออกจากความคิดตัวเองไม่ได้ หัวปักหัวปำกับความเชื่อบางอย่าง ความผิดหวัง ความรู้สึกว่าตัวเองสูญเสีย…เรารู้จักทั้งหมดของความทุกข์มั้ย เราใส่ใจต่อชีวิตนี้อย่างเต็มที่ที่จะรู้จักทั้งหมดของความทุกข์มั้ย
 
หรือเราแค่สนใจที่จะหนีทุกข์ แก้ปัญหาทุกข์ไปวันๆ แค่นั้น
 
การที่เรามีความใส่ใจต่อความทุกข์อย่างรอบด้าน อย่างรอบคอบ จริงจังกับมัน นั่นคือโอกาสที่เราจะเข้าใจอริยสัจ 4 และนั่นคือโอกาสที่ทำให้ชีวิตนั้นสามารถที่จะเป็นมรรคมีองค์ 8 ได้
 
เมื่อเราใช้ชีวิตและเข้าใจทุกข์ เห็นความเป็นไปของชีวิตนี้ว่าเป็นทุกข์ได้ยังไง การใช้ชีวิตของเราจะเริ่มเป็นมรรค
.
 
ใน สัมมัตตะ 10 ท่านบอกว่า
 
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได้
 
เมื่อมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้
 
และเมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณจึงพอเหมาะได้
 
และเมื่อมีสัมมาญาณ สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ จึงเกิดขึ้นได้
 
นี่คือสิ่งที่ท่านสอนและได้บอกเรามานานแล้วว่า มรรคมีองค์ 8 หรือทั้งหลายทั้งปวงที่เราพยายามฝึกกันนั้น เช่น สติหรือสมาธินั้น เราไม่สามารถจะแทรกเข้าไปทำ เลือกเอามาทำเดี่ยวๆได้ มันต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ แล้วมันส่งผลซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ
 
ที่ผมเคยบอกว่าเราเจริญมรรคมีองค์ 2 คือเอาสติกับสมาธิแค่นั้น การที่เราพยายามจะดึงองค์มรรคซักอย่างที่เราเชื่อว่าเจ๋งที่สุดเอามาทำ แล้วเราจะได้บรรลุธรรม มันจึงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้
 
เราต้องการหาวิธีที่เร็วที่สุด เราไม่ต้องการใช้ชีวิต ชีวิตของเรานั้นมักง่าย
 
เราไม่เข้าใจแก่นของสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ทางสายกลาง มรรคมีองค์ 8 อริยสัจ 4 สัมมัตตะ 10 เราไม่เคยเข้าใจว่าทั้งหมดที่ท่านพูดนั้นคือสิ่งเดียวกัน คือความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้ ไม่ใช่การที่เราเลือกเอามาทำซักอย่างสองอย่างตามที่เราเห็นควรว่าดี
 
#แต่การปฏิบัติธรรมนั้นคือทั้งหมด เราต้องเข้าใจคำว่าทั้งหมด มันคือความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้ ความเป็นทั้งหมดของชีวิตนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง คือชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
 
Camouflage
01-01-2565
 
ฟังธรรม :
https://youtu.be/4QAPdtF6pAc
 
ดาวน์โหลด mp3 :
https://mcdn.podbean.com/mf/download/hrjpac/258.mp3