Master01 – การรู้จักใจเราเอง

จิตเดิมแท้” ของเราเป็นของบริสุทธิ์โดยเด็ดขาด และถ้าเราได้รู้จักใจของเราเอง

และรู้แจ้งชัดว่าตัวธรรมชาติแท้ของเราคืออะไรแล้วเราจะลุถึง “พุทธภาวะ” ได้ทุกๆคน..

เมื่อไหร่ที่เราจะอยู่ในฐานะที่ “รู้จักใจของเราเอง 

เมื่อเราใช้ปัญญาของเราในการพิจารณาในภายในเรา 

ย่อมมีความสว่างแจ่มแจ้งทั้งภายในและภายนอก นั่นคือเราอยู่ในฐานะที่ “รู้จักใจของเราเอง 

.

การรู้จักใจของเราคืออะไร ?

การรู้จักใจของเราเอง 

คือ การลุถึงวิมุตติ…

คือ การหลุดเป็นอิสระ…

.

การลุถึงวิมุตติคืออะไร ?

การรู้ถึงวิมุตติ..

คือ การลุถึงสมาธิฝ่ายปัญญา 

ซึ่งเป็น “ความไม่ต้องคิด

.

ความไม่ต้องคิดคืออะไร ?

ความไม่ต้องคิด..

คือการเห็นและการรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ด้วยใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มพัวพัน ซึ่งเมื่อเราใช้มัน

มันแทรกเข้าไปได้ในทุกสิ่ง

แต่มันจะไม่ติดแจอยู่กับสิ่งใดเลย…

สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นเพียงการชำระจิตให้ใสกระจ่าง เพื่อวิญญาณทั้งหกเมื่อแล่นไปตามอายตนะทั้งหก จะไม่ถูกทำให้เศร้าหมองโดยอารมณ์ทั้งหก

เมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันได้โดยอิสระ ปราศจากอุปสรรคและอยู่ในสถานะที่จะมาหรือจะไปได้โดยอิสระ เมื่อนั้นชื่อว่าเราได้บรรลุสมาธิฝ่ายปัญญาหรืออิสรภาพ…

สถานะเช่นนี้มีนามว่าการกระทำหน้าที่ของ “ความไม่ต้องคิด 

หากแต่ว่าการหักห้ามความคิดถึงสิ่งใดๆ หรือให้ความคิดทั้งหมดถูกกดเอาไว้ ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏหรือเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ซึ่งข้อนี้ย่อมเป็นความเห็นผิด…

สังฆปริณายกที่หก ท่านเว่ยหล่าง

ท่านพุทธทาส..แปล